1. Entreegeld en contributie
Voor aanvang van de abonnementsperiode, dient de contributie en eenmalig entreegeld, te zijn voldaan. Elk lid betaald lidmaatschapsgeld behorend bij het gekozen type lidmaatschap. De betaling van het lidmaatschapsgeld geschiedt volgens de overeenkomst die gesloten is tussen Evolve en het lid. Bij niet tijdige betaling is het lid, bij schriftelijke aanmaning in gebreke gesteld, in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag van zijn of haar lidmaatschap direct opeisbaar. Tevens zal bij de tweede schriftelijke aanmaning de toegang tot Evolve worden ontzegd. Zodra de achterstand betaald is kunt u weer gebruik maken van de faciliteiten. Indien Evolve een niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft komen alle binnen en buiten gerechtelijke kosten voor rekening van het in gebreke zijnde lid. Leden verplichten zich melding te maken van verandering van omstandigheden, wanneer niet meer voldaan wordt aan de specifieke voorwaarden van een bepaald abonnement.

2. Lidmaatschap
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en alleen overdraagbaar in overleg.

3. Duur van het contract, automatische verlening en indexering
Abonnementen worden afgesloten voor onbepaalde tijd of voor een vaste periode van 12 maanden. Abonnementen afgesloten voor een periode van 12 maanden, worden automatisch verlengd met een looptijd van 1 maand, tegen de dan geldende tarieven. Het contract wordt niet automatisch verlengd, indien het lid doormiddel van een persoonlijke schriftelijke uitschrijving uiterlijk 1 maand voor afloop van het abonnement, mededeelt zijn of haar abonnement niet te willen verlengen. Voor aanvang van de abonnementsperiode, dient de contributie en eenmalig entreegeld, te zijn voldaan. Voor abonnementen afgesloten voor onbepaalde tijd, geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging gaat in op de eerste van de volgende maand. Afmelden moet gebeuren middels een mail gericht aan Evolve (info@evolve-ft.nl). U ontvangt dan een bevestiging van uitschrijving. 

4. Beëindiging van het lidmaatschap
Evolve behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen het lidmaatschap, ongeacht welk lidmaatschap, door opzegging te beëindigen indien de reglementen en voorwaarden herhaaldelijk worden geschonden.

5. Tussentijdse wijzigingen abonnement.
Een abonnement afgesloten voor onbepaalde tijd, kan altijd worden omgezet in een abonnement voor 12 maanden, met dien verstande dat vanaf de datum van de verandering, het nieuwe abonnement ingaat. Een abonnement met een vaste looptijd van 12 maanden, kan niet worden omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd.

6. Introducé(e)s
Leden van Evolve kunnen een introducé meenemen. Dezelfde persoon mag maximaal 1x per 6 maanden geïntroduceerd worden. Introducé(e)s hebben dezelfde rechten en plichten als het lid dat hen vergezeld. Het is de verantwoordelijkheid van het lid dat de introducé(e)s zich conformeert een de voorwaarden en reglementen.

  

7. Gedrag van leden
Leden en introducé(e)s zullen geen misbruik maken van de apparatuur en de faciliteiten welke Evolve hen biedt. 

Leden dienen de apparatuur en oefeningen op basis van de door Evolve gegeven instructies te gebruiken en uit te voeren.

Eventuele beschadigingen aan eigendommen van Evolve, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, zullen volledig worden vergoedt door het desbetreffende lid. Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot een beëindiging van het lidmaatschap. Leden of introducé(e)s worden niet toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten van Evolve, indien zij onder invloed zijn van alcohol, drugs of geestverruimende middelen. 

8. Aansprakelijkheid
Leden en of introducé(e)s maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten van Evolve. Evolve sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of een van haar medewerkers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een lid / introducé(e)s tijdens het verblijf bij Evolve, waarbij al dan niet gebruik gemaakt wordt van de aanwezige faciliteiten. Leden en introducé(e)s worden vooraf aangeraden een medische keuring te laten doen. Zwangere vrouwen en zij die lijden aan suikerziekte, hoge bloeddruk, of welke andere medische aandoening dan  ook, dienen vooraf met hun huisarts te overleggen van welke faciliteiten er geen gebruik mag worden gemaakt. Ieder lid vrijwaart Evolve voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid bij Evolve te gevolge van handelen of nalaten van het lid.

9. Overige zaken
De leden en introducé(e)s geven Evolve toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen individuen of introducé(e)s te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. Evolve behoedt zich het recht voor de openingstijden aan te passen, t.b.v. schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties of andere motiverende redenen, maar zal trachten de leden vooraf hiervan op de hoogte te brengen. 

Leden die gebruik maken van de faciliteiten van Evolve worden geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te zijn met het reglement en de geldende voorwaarden.

In dit reglement wordt gesproken over lidmaatschap, Evolve-leden, abonnementen e.d. deze woorden worden slechts gebruikt als synoniem voor gebruikersrecht, medegebruikers e.d. Dit reglement bevat dus geen statuten, huisreglement van een sportvereniging  en mag dan ook niet als zodanig worden beschouwd.

Waar wacht je nog op, ga je de uitdaging aan?

Meld je aan!